...

Основна школа за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом

015 341 129
osnovnaskolasvsava@gmail.com Драгише Пењина 31, Шабац

Т.Р. за донације: 840-4354760-02

Програми

Припремни предшколски програм

Припремни предшколски програм је обавезан за сву децу, узраста од 5,5 до 6,5 година, а у нашој школи одвија се од 2008. године. Оставарује се у складу са основама програма предшколског васпитања и образовања и траје најмање девет месеци. Простор је прилагођен условима у којима се активности одвијају, као и способностима деце, којима је омогућен корективни рад кроз индивидуалне третмане логопеда, реедукатора психомоторике и соматопеда. Активности које се реализују предшколским програмом могу се дидактички поделити на: телесне активности, активности комуникације и стваралаштва, социо-емоционалне активности и когнитивне активности.

ЦИЉЕВИ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ОБЕЗБЕДЕ:
 • физичку спремност детета за школу подразумева одређени ниво телесне развијености и здравља, развијеност физичких способности деце да прихватају и одговоре обавезама које их очекују у школском животу;
 • социјалну спремност детета за школу - односи се на могућност стицања специфичних облика понашања потребних за успостављање и одржавање друштвених веза;
 • емоционалну спремност детета за школу - односи се на развијање самосталности, поверења и самопоуздања и постизање емоционалне стабилности;
 • интелектуалну спремност детета за школу - односи се на одређени ниво развијености интелектуалних функција – опажања, мишљења, говора, пажње, памћења, маште као основе за проширивање постојећих и стицање нових знања и информација;
 • мотивациону спремност детета за школу - представља формирану унутрашњу потребу за сазнавањем, заинтересованост за учење и позитиван однос према поласку у школу.
ЗАДАЦИ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА:
 • Подстицање осамостаљивања детета - односи се на подршку развоју способности детета да брине о себи, сналази се у социјалном окружењу и изграђује радне навике, развија способности да само истражује, решава проблеме, ствара, иницира и доноси одлуке, да развија способност изражавања и самоизражавања.
 • Подршка физичком развоју - односи се на подстицање природног раста и развоја детета, задовољавање дечје природне потребе за кретањем и моторном активношћу и омогућавање развоја моторног потенцијала.
 • Јачање социо-емоционалне компетенције - односи се на подршку развоју позитивне дечје слике о себи као основе самопоуздања, социјалних сазнања и вештина. Деца треба да исказују своја осећања, препознају и адекватно реагују на осећања других, развијају самоконтролу и емпатију у атмосфери међусобног прихватања и уважавања.
 • Подршка сазнајном развоју - односи се на подршку развоју интелектуалних функција и операција детета, као што су мишљење, говор, памћење, опажање, машта. Дете треба да истражује, уочава нове везе, проналази податке и анализира их, да ствара, да тражи начине како да реши одређени проблем или испита неку своју претпоставку.

Основно образовање и васпитање

Настава у основној школи је разредно - предметна. У школи ученици се образују по посебним програмима и редовном плану и програму за први и други разред. Индивидуални образовни план израђује се за децу која не могу да прате предвиђен програм и којима је потребна додатна подршка. Ови ученици се укључују у индивидуалне третмане логопеда, соматопеда и реедукатора психомоторике. Наставу реализују дефектолози различитих профила, као и професор физичког васпитања. Рад у школи се организује у две смене:

 • преподне ( 7.30-13.25) - одељења од V до VIII
 • послеподне (13.45-18.00) - одељења од I до IV разреда

Поред обавезних наставних активности ученици имају обавезне изборне предмете, а у оквиру секција могу бити укључени у драмско рецитаторску, фолклорну и народну радиност.


Индивидуална настава

У школи постоје четири наставника индивидуалне наставе, то су два логопеда, реедукатор психомоторике и соматопед.

Логопеди су стручњаци за вербално-гласовну комуникацију. Оспособљени су за превенцију, дијагностику и третман свих поремећаја и процеса који су повезани са функцијом говора, затим, перцепцијом и продукцијом вербалног и писаног језика, као и облицима невербалне комуникације.

Реедукатор психомоторике доприноси развоју и богаћењу сензомоторног и психомоторног искуства, способности опажања и бољем сналажењу ученика у његовој средини, развија моторичке способности и спретност при кретању, координацију покрета, њихову контролу, брзину, спретност и равнотежу, развија говор и когнитивне функције.

Соматопед утврђује и коригује лоше држање тела и деформитете. Бави се и превенцијом и корекцијом моторичких и когнитивних поремећаја, јачањем физичких способности и општег здравља ученика, одржавањем и повећањем обима покрета у зглобовима, повећањем снаге мишића, координацијом покрета, брзином покрета, локалне и опште издржљивости.


Продужени боравак

Продужени боравак у нашој школи организује се од септембра 2010. године и намењен је за ученике нижих разреда. Ученици нижих разреда могу да користе продужени боравак у периоду од 7.45 до 13.45 часова и у том временском интервалу имају обезбеђену ужину и ручак. У оквиру продуженог боравка постоје две просторије које које су у потпуности опремљене и прилагођене за активности праћене од стране дефектолога – олигофренолога. У овом простору деци је на располагању и читаоница која уз књиге, сликовнице и други дидактички материјал употпуњује њихов боравак и ангажује их кроз различите радионице у сарадњи дефектолога, библиотекара и другог наставног особља.


Формално основно образовање одраслих

Формално основно образовање одраслих се организује од септембра 2013. године за ученике са сметњама у развоју који су старији од 15 година, а који нису завршили основну школу или нису били у систему образовавања. Групе су формиране у зависности од броја пријављених кандидата. Настава се одвија у просторијама наше школе.


Кућна настава

За ученике основне школе са сметњама у развоју који због болести или других околности нису у могућности да похађају редовну наставу организована је кућна настава. Министарство просвете, науке и технолошког развоја је школске 2016/2017. године први пут нашој школи одобрило реализацију кућне наставе.


Додатна подршка

Право на додатну подршку има свако дете којем је због сметње у развоју, инвалидитета или потешкоћа у учењу потребна подршка да би се што лакше укључило у образовање и друштвену заједницу.

Наша школа пружа додатну подршку ученицима у складу са приложеним налазом и мишљењем интерресорне комисије. Сваком ученику се у односу на његове способности саставља индивидуални план подршке, а који се спроводи у сарадњи дефектолога, логопеда, соматопеда и реедукатора психомоторике.


ОШ Свети Сава

015 341 129

osnovnaskolasvsava@gmail.com

Драгише Пењина 31, Шабац